Hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gian B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con trên địa bàn huyện Bạch Thông, giai đoạn 2020-2030

0

Thực hiện Quyết định số 1937/QĐ-UBND  ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn Quyết định về ban hành Kế hoạch hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B, và giang mai lây truyền từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2020-2030, UBND huyện Bạch Thông xây dựng kế hoạch hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B, và giang mai lây truyền từ mẹ sang con trên địa bàn huyện Bạch Thông giai đoạn 2020-2030 như sau: Xem nội dung chi tiết tại đây