Hà Vị xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh, trong sạch nhằm triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới

Nhiệm vụ xây dựng và củng cố chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh luôn được cấp Ủy, chính quyền xã Hà Vị (huyện Bạch Thông) xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Hà Vị là xã nằm ở phía Nam huyện Bạch Thông, gồm 9 thôn bản với 2 dân tộc: Tày (95%) và Kinh cùng sinh sống. Đời sống kinh tế của nhân dân trên địa bàn xã chủ yếu là sản xuất nông – lâm nghiệp. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực của địa phương, công tác xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở của Hà Vị đã đạt một số kết quả nhất định. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp Ủy, chính quyền địa phương, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai có hiệu quả trên địa bàn, nhất là các chương trình mục tiêu Quốc gia, chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói – giảm nghèo tại địa phương. Theo kết quả điều tra hộ nghèo của huyện Bạch Thông, hết năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 18,79%. An ninh chính trị, trật tự – an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững.

Đồng chí Hoàng Văn Dưỡng – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới xã Hà Vị khẳng định: Chính quyền cơ sở vững mạnh, trong sạch là yếu tố quan trọng để Hà Vị hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Do đó, Hà Vị luôn chú trọng công tác xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở; xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu để thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

HĐND, UBND xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ

Hiện nay, HĐND xã Hà Vị gồm 17 đại biểu. Trong thời gian qua, chất lượng đại biểu HĐND xã tiếp tục được nâng cao. Các đại biểu tích cực tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết HĐND địa phương; thường xuyên liên hệ mật thiết với cử tri, thực hiện tốt vai trò là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Trong việc thực hiện chức năng quản lý, điều hành công việc tại địa phương, UBND xã Hà Vị đã phân công, quy định trách nhiệm của từng thành viên; cử cán bộ theo dõi từng thôn, bản để kịp thời giải quyết những bức xúc nảy sinh của nhân dân.

Công tác quy hoạch cán bộ được địa phương xác định là khâu quan trọng trong quá trình củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị nói chung và hệ thống chính quyền cơ sở nói riêng. Do thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, đội ngũ cán bộ xã Hà Vị đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong thời gian qua, Hà Vị luôn thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cấp Ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước để từng người dân hiểu đúng về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến các hộ dân, các dân tộc. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân địa phương trong việc tham gia xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác quản lý, điều hành, chính quyền cơ sở xã Hà Vị đã chủ động đánh giá, rút kinh nghiệm định kỳ hàng tháng, quý, kịp thời khắc phục những tồn tại, vướng mắc nảy sinh; đồng thời đề xuất các giải pháp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh bổ sung hoàn thiện các chủ trương, chính sách, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế địa phương.  

Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh từ thôn, bản, Hà Vị luôn củng cố mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền cơ sở với trưởng thôn, già làng, người có uy tín trong cộng đồng; phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn trong việc vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, an ninh nhân dân vững chắc.

Thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh dân chủ cơ sở

Hà Vị luôn đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đi đôi với giữ vững kỷ cương pháp luật, đảm bảo để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, công khai thủ tục hành chính, kịp thời giai quyết những vướng mắc, mâu thuẫn trong nhân dân, coi trọng công tác hòa giải từ cấp thôn bản.

Hiện nay, các thôn, bản xã Hà Vị đều có quy ước, hương ước, góp phần quan trọng trong thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Phát huy vai trò của mình trong hệ thống chính trị, góp phần củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã luôn đổi mới hình thức hoạt động, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Do đó, nhân dân xã Hà Vị luôn đoàn kết, tương trợ đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói – giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới…

          Hệ thống chính quyền cơ sở vững mạnh vùng với sự đồng thuận của nhân dân địa phương, Hà Vị đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đề ra và phấn đấu đến năm 2015 đạt xã nông thôn mới./.