HÀ VỊ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2019

Sáng ngày 13/9/2019, Ủy ban nhân dân xã Hà Vị phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bạch Thông tổ chức tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2019.

Nội dung của buổi tuyên truyền là thông qua một số quy định  liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng như:  Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019  của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã quý hiếm; Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản;

Thông qua buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã phổ biển về vai trò, tác dụng của rừng, các quy định hiện hành của Nhà nước về Luật Bảo vệ và phát triển rừng, các chế độ chính sách liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến người dân nông thôn biết nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân về quản lý bảo vệ rừng cũng như hạn chế các vi phạm do thiếu hiểu biết về pháp luật của người dân trong công tác quản lý, bảo về và phát triển rừng.