Gửi báo cáo kết quả rà soát TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước

Xem nội dung chi tiết tại đây

CV hướng dẫn thực hiện kế hoach rà soát 7203