Góp ý dự thảo văn bản Quy phạm pháp luật xin ý kiến dự thảo Nghị quyết.

Bạch Thông về kết luận nội dung phiên họp Thường trực HĐND huyện mở rộng (ngày 05/8/2020). UBND huyện là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trong hạn giai đoạn 2016-2020.
UBND huyện đã xây dựng Dự thảo Nghị quyết. Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật nội dung trước khi ban hành, UBND huyện đề nghị các đơn vị như kính gửi nghiên cứu, cho ý kiến về nội dung dự thảo nêu trên. Văn bản góp ý của các đơn vị gửi về UBND huyện qua phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trước ngày 08/8/2020 (gửi kèm địa chỉ mail: chienlv.bt@backan.gov.vn). 1227(06.08.2020_09h40p51)_signed