Giới thiệu chức vụ, chữ kỹ của Đc Đinh Quang Hưng Chủ tịch UBND

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông giới thiệu chức vụ và chữ ký của Ông
Đinh Quang Hưng – Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông khóa XIX nhiệm kỳ
2016-2021 đến các cơ quan, đơn vị biết và liên hệ công tác. TB Giới thiệu chức vụ và chữ ký của Chủ tịch Hưng (03.08.2020_09h29p10)_signed