Giấy mời tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện – Công dân Đỗ Thị Thanh

Xem nội dung chi tiết tại đây