Giấy mời dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (bất thường) để bàn, thống nhất về công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Xem nội dung chi tiết tại đây