Giao nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây