GIAO BAN CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN.

0

Ngày 30/12/2020 đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện công tác xây dựng cơ bản và tổng kết công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện.

      Đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Đối với công tác xây dựng cơ bản, năm 2020 kế hoạch vốn trên địa bàn huyện được giao trên 89 tỷ đồng đến nay giải ngân được trên 67,6 tỷ đồng, đạt trên 75% KH, trong đó vốn chương trình 135 giải ngân được trên 6,6 tỷ đồng, đạt trên 87% KH. Vốn chương trình nông thôn mới giải ngân được trên 28 tỷ đồng, đạt trên 81% KH. Nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách giải ngân trên 13 tỷ đồng, đạt gần 63% KH. Một số nguồn vốn thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình hỗ trợ sản xuất 135 do xã làm chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao, một số xã đã cơ bản hoàn thành giải ngân nguồn vốn được giao…
Tại cuộc họp đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn cần khẩn trương, giải ngân, quyết toán nguồn vốn được giao đảm bảo đúng kế hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất…
Đối với công tác thu ngân sách, đến hết ngày 29/12 toàn huyện thu được trên 15,2 tỷ đồng, đạt 108% KH, trong đó thu thuế ngoài quốc doanh trên 5,3 tỷ đồng, đạt 101% KH. Thu lệ phí trước bạ trên 2,9 tỷ đồng, đạt 105% KH, thu tiền sử dụng đất trên 3 tỷ đồng, đạt 167% KH…Do có sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành thuế nên 14/14 xã, thị trấn đều hoàn thành kế hoạch thu ngân sách, trong đó một số xã như Quân Hà, Quang Thuận, Mỹ Thanh, Vũ Muộn thu đạt từ 107 – 111% KH…
Tại hội nghị đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các địa phương, đơn vị và ngành thuế trong công tác thu ngân sách năm 2020. Để hoàn thành công tác thu ngân sách trong năm 2021, đồng chí đề nghị trên cơ sở được phân bổ các xã, thị trấn chủ động phối với ngành thuế tập trung rà soát nguồn thu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghĩa vụ nộp thuế đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn…phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao./.

Thanh Tuyền-Trung tâm VH,TT&TT