GIÁM SÁT THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI ĐÔN PHONG

Ngày 10/5/2019, Đoàn công tác Thường trực HĐND huyện do đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện Ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện cải cách hành chính tại xã Đôn Phong

 Toàn cảnh buổi giám sát tại xã Đôn Phong

Đoàn đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã, công tác tuyên truyền; công tác bố trí, niêm yết công khai các thủ tục hành chính; việc sử dụng, theo dõi, lưu trữ hồ sơ sổ sách; quy trình tiếp nhận và trả kết quả; công tác tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất và chế độ chính sách cho đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận một cửa… Qua giám sát cho thấy việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại cơ quan, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đúng quy định. Việc triển khai phần mềm ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước còn hạn chế, cơ sở vật chất phục vụ cho cải cánh thủ tục hành chính chưa đồng bộ nên đã ảnh hưởng đến chất  lượng công việc chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức.

Đoàn giám sát HĐND huyện đã đánh giá cao những kết quả đạt được của cấp uỷ, chính quyền xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác kiểm tra đôc đốc, công tác thông tin tuyên truyền về Cải cách hành chính, đồng thời cũng đề nghị UBND xã cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, như: Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; bổ sung, điều chỉnh các hồ sơ sổ sách theo mẫu chung của tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường triển khai  sử dụng  dịch vụ CNTT mức độ 3,4; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ phận, tổ chức đoàn thể với bộ phận một cửa, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép, xây dựng quy chế, lịch cải cánh hành chính cần chặt chẽ, tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND và UBND trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra giám sát./.