Giám sát lưu hành sản phẩm và quảng cáo thực phẩm vi phạm

Xem nội dung chi tiết tại đây

Công văn số 663/SYT-QLATVSTPngày 04/3/2023của Sở Y tế Bắc Kạn về việc quảng cáo thực phẩm vi phạm

Công văn số 667/SYT-QLATVSTP ngày 06/3/2023của Sở Y tế Bắc Kạn về việc giám sát việc lưu hành sản phẩm TPBVSK Xtra Man