DƯƠNG PHONG CÔNG BỐ PHÁT HÀNH CUỐN LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ GIAI ĐOẠN 1946 – 2015

0

Chiều 20/3/2020, xã Dương Phong đã tổ chức công bố và phát hành cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1946- 2015.

 Cuốn lịch sử Đảng bộ xã Dương Phong

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Dương Phong  giai đoạn 1946 – 2015” được Nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản với 187 trang được chia thành 3 phần chính gồm: phần nội dung, phần phụ lục và phần phụ ảnh. Nội dung kết cấu của cuốn sách được phân kỳ theo từng giai đoạn lịch sử và bố cục thành 5 chương và 12 mục. Chương I -Dương Phong , vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa; chương II -Tham gia đấu tranh giành chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp (giai đoạn 1945-1954); chương III -Chi bộ Đảng lãnh đạo nhân dân góp sức xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc; chi viện cho tiền tuyến miền nam, đấu tranh thống nhất nước nhà (giai đoạn 1954-1975); chương IV – Đảng bộ xã Dương Phong trong thời kỳ xây dựng và bảovệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới (giai đoạn 1976-1995); chương V-  Xây dựng quê hương Dương Phong phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bước đầu thực hiện xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 1996 – 2015). Việc sưu tầm, biên soạn, bổ sung tái bản cuốn lịch sử của Đảng bộ xã có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh và xây dựng Đảng.

 Trao tặng cuốc lịch sử Đảng bộ cho các đồng chí đã có nhiều đóng góp trong quá trình sưu tầm, biên soạn.

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Dương Phong đã tặng cuốn lịch sử Đảng bộ cho các đồng chí nguyên bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã qua các thời kỳ, gia đình chính sách, những người con quê hương và các đảng viên trong đảng bộ. Đồng thời khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong quá trình sưu tầm, biên soạn, hoàn thành cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1946- 2015./.