Dừng không tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Bạch Thông lần thứ bảy, năm 2020

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Bạch Thông lần thứ bảy, năm 2020, theo đó lịch tổ chức vào ngày 02/8 và 03/8/2020.
Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới.
Ban Tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Bạch Thông thông báo dừng không tổ chức các hoạt động Diễn đàn trẻ em huyện Bạch Thông lần thứ 7, năm 2020.
Ban Tổ chức Diễn đàn trẻ em huyện Bạch Thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được biết và không thực hiện các nội dung theo Kế hoạch 118/KH-UBND của UBND huyện./. 1191(31.07.2020_15h37p57)_signed