Đón và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây