Đôn đốc tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII

Xem nội dung chi tiết tại đây