Đôn đốc rà soát chỉnh sửa, bổ sung Hương ước, quy ước; Duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Xem nội dung chi tiết tại đây