Đôn đốc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây

Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT; Kế hoạch 62/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND huyện Bạch Thông

Phiếu tự chấm điểm đơn vị học tập

Mẫu báo cáo Đơn vị học tập

Kế hoạch triển khai thực hiện quy định đánh giá Đơn vị học tập trên địa bàn huyện Bạch Thông (1)