Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nông dân

Ngày 15/10/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trung ương Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Hội nông dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nông dân huyện Bạch Thông. Chủ đề chính của buổi đối thoại là tuyền truyền, nâng cao hiệu quả thực hiện chích sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, đặc biệt là Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người nông dân.

Tham dự hội nghị đối thoại có hơn 100 hội viên nông dân thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, đặt biệt là những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết 21 – NQ/TW ngày 21/11/2012 của Bộ Chính trị về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020”. Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đã có sự phối hợp giữa các cấp, ngành có liên quan để đưa chính sách, pháp luật BHXH đến mọi đối tượng, các chế độ, chính sách về BHXH tự nguyện, một số nội dung cơ bản của luật sửa đổi, bổ sung về chính sách đối với BHXH, BHYT được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ VII khóa XIII. Qua buổi đối thoại, các đại biểu đã nêu những thắc mắc và được giải đáp trực tiếp về một số vấn đề như: Quyền lợi hưởng BHYT tự nguyện, cấp đổi thẻ BHYT, BHYT cho hộ cận nghèo, việc giảm trừ mức đóng BHYT và các quyền lợi khác khi tham gia BHXH và BHYT tự nguyện. Qua cuộc đối thoại, nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT của các đại biểu được nâng lên. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân các cấp trong việc góp phần tuyên truyền đến hội viên nông dân nâng cao nhận thức về BHXH, BHYT để tự giác tham gia.