ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Bạch Thông đã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống…

                                                        Lãnh đạo huyện tăng cường đi cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo từ việc ban hành nghị quyết lãnh đạo theo hướng cụ thể, thiết thực, sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đưa ra các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện; phân công trách nhiệm rõ ràng cho tổ chức và cá nhân đảng viên thực hiện nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời. Các cấp ủy luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện vai trò của trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng với phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của người đứng đầu tổ chức trong chỉ đạo, điều hành; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế, chương trình làm việc; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của đảng trên mọi lĩnh vực, nhất là công tác cán bộ.
Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy đổi mới phong cách, lề lối bằng việc làm thiết thực theo hướng sâu sát cơ sở, làm việc có chương trình, kế hoạch, trọng tâm.Các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn phát huy dân chủ, thảo luận sâu, toàn diện các lĩnh vực, từng vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ theo đúng quy chế, kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vấn đề nảy sinh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; việc ban hành nghị quyết, các giải pháp thực hiện đều bám sát chủ trương, nghị quyết cấp trên, cụ thể hóa sát với thực tế; quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cấp ủy viên, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gươngcủa cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp theo quy định; việc giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan đúng quy trình. Các tổ chức đảng, cấp ủy các cấp đánh giá trung thực, kịp thời giới thiệu những đảng viên ưu tú đủ năng lực để cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm hoặc giới thiệu để bầu giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.
Với sự đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của đảng, những năm qua chất lượng hệ thống chính trị huyện Bạch Thông ngày càng được nâng cao, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.

Hoàng Sim