Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện