ĐOÀN KHẢO SÁT BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÀM VIỆC TẠI BẠCH THÔNG

Ngày 07/3/2023, đoàn khảo sát của Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát dịch vụ công trực tuyến tại huyện Bạch Thông.

 Đoàn khảo sát của Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát dịch vụ công trực tuyến tại huyện Bạch Thông

Theo báo cáo của UBND huyện thời gian qua huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo công chức trực một cửa hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn 100% hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử. Chỉ đạo cán bộ, công chức gương mẫu đi đầu về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành công dân điện tử. Hiện nay mạng chuyên dùng đã được triển khai đến 14/14 xã, thị trấn, tốc độ đường truyền chất lượng tốt; các xã, thị trấn đã có phòng họp trực tuyến và đường truyền trực tuyến riêng. Việc đăng nhập dùng định danh điện tử, đối với hồ sơ cấp căn cước công dân đã thu nhận trên 27 nghìn hồ sơ; đối với hồ sơ định danh điện tử đã thu nhận hơn 5 nghìn hồ sơ. Việc liên thông giữa cổng dịch vụ công quốc gia với các cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện tốt, hiện các xã thị trấn đều có bộ phận một cửa. Các thủ tục hành chính công tỉnh công bố, công khai đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu thông tin…

 Tại buổi làm việc huyện cũng có một số đề xuất như: Đề nghị UBND tỉnh hoàn thiện tính năng trên trang dịch vụ công trực tuyến theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo sự ổn định thông suốt trên dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử; quan tâm đầu tư thêm trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để đảm bảo chất lượng phục vụ người dân…

Đào Kiên