ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 21/01/2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Bắc Kạn về “công tác tuyên giáo năm 2020”; Kế hoạch số 157-KH/TU,
ngày 17/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “truyền thông của tỉnh từ nay đến
hết năm 2020”; căn cứ Hướng dẫn số 115- HD/BTGW, ngày 08 tháng 01 năm
2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương “Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự
kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020”… Để góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự
đồng thuận và không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh
trong tháng 7 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị,
Mặt trận tổ quốc, các hội, đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh tập trung tuyên truyền tốt
các nội dung sau: 1.1