Định hướng tuyên truyền tháng 01+ 02/2023

Xem nội dung chi tiết tại đây

Đề cương tt 110 năm Ngày sinh Huỳnh Tấn Phát

Đề cương tt Kỳ họp thứ 4, khoá XV

Đề cương tt 50 năm Hiệp định Paris

Đề cương tt 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc