Định hướng tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Công văn số 1634-CV/BTGTU ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về định hướng tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị: 09 CVBTGHU

Kèm nội dung “Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV” Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp 9 QH 14 (7-2020)