Điều lệ giải Việt dã tỉnh Bắc Kạn lần thứ XX, năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây