Điều lệ giải Bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi trung- cao tuổi huyện Bạch Thông năm 2018

Nhằm cổ vũ động viên phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần trong quần chúng nhân dân, Lễ hội Lồng tồng Phủ Thông tổ chức giải bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi trung- cao tuổi huyện Bạch Thông năm 2018, Điều lệ giải cụ thể như sau:

Xem chi tiết Điều lệ giải tại đây!