Điều chỉnh Thông báo số 230/TB-UBND ngày 19/8/2022 của UBND huyện Bạch Thông về việc thu hồi đất thực hiện công trình: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn (Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ)

Xem nội dung chi tiết tại đây