Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quân Bình năm 2016

Trong các ngày từ chiều ngày 24, 25/10, xã Quân Bình tổ chức diễn tập chiến đấu phòng tủ năm 2016. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đại tá Đồng Phúc Bình – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo, thành viên, tổ đạo diễn diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện.

Nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển đia phương từ thời bình sang thời chiến, chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28, ngày 28/9/2008 của Bộ chính trị về “ Tiêp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” Trong buổi chiều diễn tập, các đại biểu được tham quan nội dung diễn tập gồm: Hành động của xã khi nhận và ra lệnh chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao;  hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; thông qua kế hoạch giải tán biểu tình; hội nghị Đảng ủy xã thông qua kế hoạch đánh chiếm lại mục tiêu bạo loạn vũ trang chiếm giữ đồng thời tiến hành thực binh trung đội DQCĐ xã đánh chiếm lại mục tiêu bạo loạn vũ trang chiếm giữ, tiến hành hành quân cơ động ra khu căn cứ chiến đấu. Thông qua diễn tập sẽ bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ và nhân dân địa phương./.