Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hà Vị năm 2016

Ngày 27/10, Ban Chỉ đạo diễn tập xã Hà Vị đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng tủ năm 2016. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, cùng Ban Chỉ đạo, thành viên, tổ đạo diễn diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện.

Trong buổi chiều diễn tập, các đại biểu được tham quan nội dung diễn tập gồm: hành động của xã khi nhận và ra lệnh chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao;  hội nghị Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; thông qua kế hoạch giải tán biểu tình; hội nghị Đảng ủy xã thông qua kế hoạch đánh chiếm lại mục tiêu bạo loạn vũ trang chiếm giữ đồng thời tiến hành thực binh trung đội DQCĐ xã đánh chiếm lại mục tiêu bạo loạn vũ trang chiếm giữ, tiến hành hành quân cơ động ra khu căn cứ chiến đấu.

Thông qua cuộc diễn tập sẽ bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ Quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ và nhân dân địa phương./.