Đề xuất xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vị quản lý của huyện Bạch Thông

0

Xem nội dung chi tiết tại đây