Đề nghị điều chỉnh thông báo số 231/TB-UBND ngày 19/8/2022 của UBND huyện Bạch Thông về việc thu hồi đất thực hiện công trình: nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh BắcKạn (Trạm Kiểm lâm Lủng Xiên thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ)

Xem nội dung chi tiết tại đây