Đề nghị cung cấp số liệu về chuyển đổi vị trí công tác và chế độ nâng bậc lương năm 2020

0

Xem nội dung chi tiết tại đây

Biểu kèm theo công văn