ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Trong thời gian qua, việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 được cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo.

Trong đó, huyện tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được 19 lớp, với gần 2.600 người tham dự. Tổ chức hội nghị trực tuyến học tập nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ trung ương gồm 17 điểm cầu, với gần 1.100 người tham dự. Trung tâm Chính trị huyện mở được 02 lớp học tập quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 248 người là cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động. Các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức được 14 hội nghị cho gần 1.900 người tham gia.

Lớp học tập quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động các cơ quan đơn vị trên địa bàn

Qua việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm được các nội dung của Nghị quyết của Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, để tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết tại địa phương, đơn vị./.

Thanh Tuyền