Đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức tổng rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Xem nội dung chi tiết tại đây