ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

0

Nhằm tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận thức của Nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19; UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19, tại Công văn số 664/UBND-TP ngày 06/5/2020.
Cụ thể, các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt chỉ đạo, hướng dẫn đầy đủ, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh, UBND huyện về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó chú trọng tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thông tin chính xác, kịp thời diễn biến tình hình, tính chất nguy hiểm, nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật gồm: Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật Dược năm 2016; Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2017; Luật Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn thực phập và chính sách…
Trong thời gian tới, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện tiếp tục bám sát nhiệm vụ, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Chủ động đề xuất giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng và trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần thượng tôn pháp luật./.

Phòng Tư pháp huyện