ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Thực hiện Công văn số 890/UBND-VXNV, ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, UBMTTQ VN và các đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây: