ĐẢNG ỦY XÃ MỸ THANH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 11 KHÓA XII

0

Thực hiện Kế hoạch số 156 – KH/HU, ngày 01/11/2019 của Huyện ủy Bạch Thông về tổ chức học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ 11 BCH TW Đảng (khoá XII). Ngày 28/11/2019 Đảng bộ xã Mỹ Thanh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Đảng cho các đối tượng là công chức, viên chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, chủ yếu và quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) và một số văn bản mới của Đảng như Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư; Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị; Thông báo số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị,….

Nhìn chung, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng đối tượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ bản nắm được những nội dung cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII), nội dung các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Qua học tập, quán triệt các nghị quyết, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là nhiệm vụ của cấp ủy địa phương trong triển khai công tác Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.