Đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Xem nội dung chi tiết tại đây