Đăng ký và đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây