Đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ đấu thầu

Xem nội dung chi tiết tại đây

Văn bản số 84/BDCB ngày 06/6/2022