Đăng ký đối thoại về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC

Xem nội dung chi tiết tại đây

Công văn số 902/SKH&ĐT-VP ngày 15/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

 PHIEU DANG KY THAM GIA DOI THOAI