Đăng ký đối thoại về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, tài chính, đăng ký kinh doanh, các chế độ chính sách liên quan tới doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

Xem nội dung chi tiết tại đây