Đăng ký danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023 phục vụ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Xem nội dung chi tiết tại đây