Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây

Hướng dẫn số 08 TĐKT