ĐẢNG BỘ XÃ NGUYÊN PHÚC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019

Ngày 16/3/2019, Đảng bộ xã Nguyên Phúc tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã.

 Đảng bộ xã Nguyên Phúc học tập chuyên đề năm 2019

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Xã sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tránh phiền ha cho người dân; nêu cao tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ đối với Nhân dân; giải quyết kịp thời quyền lợi chính đáng của Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho người nghèo …

Việc học tập, quán triệt nghiêm túc các nội dung của chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”, sẽ góp phần bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của xã đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của đảng bộ xã.