ĐẢNG BỘ XÃ NGUYÊN PHÚC CÔNG BỐ PHÁT HÀNH CUỐN LỊCH SỬ ĐẢNG GIAI ĐOẠN 2061 – 2015

0

Sáng ngày 17/7/2019, Đảng bộ xã Nguyên Phúc đã tổ chức công bố và phát hành cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1961 – 2015. Đây là Đảng bộ thứ 11 hoàn thành và phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ xã.

 Phát tặng cuốn lịch sử Đảng bộ cho BCH và một số đảng viên cao tuổi.

Cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Nguyên Phúc giai đoạn 1961 – 2015” được Nhà xuất bản Thông Tấn xuất bản, khổ 14,5 x 20,5 cm, với 198 trang được chia thành 3 phần chính gồm: phần nội dung, phần phụ lục và phần phụ ảnh. Nội dung kết cấu của cuốn sách được phân kỳ theo từng giai đoạn lịch sử và bố cục thành 5 chương và 12 mục. Chương I – Nguyên Phúc – Vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa; chương II – Nguyên Phúc trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và kháng chiếc chống thực dân pháp xâm lược (giai đoạn 1930-1954); chương III – Nguyên Phúc tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, tích cực chi viện cho Miền nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước (giai đoạn 1954-1975); chương IV – Đảng bộ xã Nguyên Phúc xây dựng và bảovệ Tổ quôc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước (giai đoạn 1976-1995); chương V- Đảng bộ xã Nguyên Phúc tiếp tục phát triển kinh tế- xã hội theo đường lối đổi mới của Đảng (giai đoạn 1996 – 2015).

 Cuốn lịch sử Đảng bộ xã Nguyên Phúc giai đoạn 1961- 2015

 

Việc sưu tầm, biên soạn, bổ sung tái bản cuốn lịch sử của Đảng bộ xã có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh và xây dựng Đảng.

Nhân dịp này, Đảng bộ xã Nguyên Phúc đã tặng cuốn lich sử Đảng bộ cho các đồng chí nguyên bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã qua các thời kỳ, những người con quê hương và các đảng viên trong đảng bộ. Đồng thời khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong quá trình sưu tầm, biên soạn, hoàn thành cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1961- 2015./.