Đảng bộ xã Lục Bình tổ chức học tập Nghị Quyết trung ương 7 khóa XII

0

       Ngày 10/7/2018, Đảng bộ xã Lục Bình đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng tới cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

       Hội nghị đã được quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá XII, gồm: Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các Nghị quyết trên là sự cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra; đề cập đến những vấn đề lớn, vừa cấp bách, vừa lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

       Thông qua hội nghị học tập, quán triệt Nghi quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá XII nhằm nâng cao nhận thức, nắm vững các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng cho các đảng viên. Từ đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng đi vào cuộc sống./.