Đảng bộ huyện Bạch Thông tăng cường công tác kiểm tra giám sát

Trong thời gian qua, cấp ủy các cấp huyện Bạch Thông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Ngay từ đầu năm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát và chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2016. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã giao cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định của Đảng, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra ( UBKT) Huyện ủy kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm của đảng bộ.

Từ đầu năm đến nay UBKT Huyện uỷ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được 06 tổ chức đảng (Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ xã Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn); kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng được 03 tổ chức (Đảng ủy xã Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn). UBKT Đảng uỷ cơ sở kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được 02 tổ chức đảng (chi bộ Nà Chá thuộc Đảng bộ xã Vi Hương; chi bộ Nà Búng thuộc Đảng bộ xã Quân Bình). Kiểm tra tài chính đảng 03 tổ chức đảng (UBKT Đảng ủy xã Quang Thuận kiểm tra Chi bộ trường Mầm Non; UBKT Đảng ủy xã Quân Bình kiểm tra 02 chi bộ Trường Tiểu học và chi bộ Nà Pò). Giám sát theo chuyên đề được 04 tổ chức đảng. Trong đó UBKT Huyện ủy giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức (chi bộ Trường THPT Phủ Thông và chi bộ Bảo vệ thực vật – Thú y); UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 02 tổ chức đảng (chi bộ Cốc Pái và Chi bộ Còi Mò Đảng bộ xã Tân Tiến). Nội dung giám sát: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; những điều đảng viên không được làm. Bên cạnh đó UBKT Huyện uỷ còn tham mưu giúp BTV Huyện uỷ tiến hành kiểm tra việc chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được 01 tổ chức đảng, 03 đảng viên là cấp ủy viên (Đảng bộ xã Đôn Phong); Cấp ủy cơ sở kiểm tra 04 tổ chức đảng (Đảng ủy xã Vi Hương 02 chi bộ: Địa Cát, Nà Ít; Đảng ủy xã Quang Thuận 02 chi bộ: Nà Thoi, Nà Đinh). Giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác cán bộ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; những điều đảng viên không được làm 01 tổ chức, 03 đảng viên là cấp ủy viên (Chi bộ phòng Giáo dục và đào tạo); Đảng ủy cơ sở giám sát 03 chi bộ (Nam Yên – Khuổi Bốc, Nà Lốc và Cáng Lò – Đảng bộ xã Nguyên Phúc). Thông qua việc giám sát nhằm giúp các tổ chức Đảng, đảng viên phát huy những ưu điểm, sửa chữa, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ngoài ra, việc thực hiện kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng về kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp luôn được quan tâm. Từ đầu năm đến nay Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra quyết định thi hành kỷ luật 09 đảng viên, giảm 02 đảng viên so với cùng kỳ, trong đó: Khiển trách 02, cảnh cáo 03, cách chức 01, khai trừ 03 do vi phạm về những điều đảng viên không được làm như: Đánh bạc; sử dụng trái phép chất ma túy; chính sách dân số KHHGĐ và “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thành Văn – Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bạch Thông cho biết: UBKT các cấp sẽ tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ đảng. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của UBKT theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết kịp thời tố cáo tổ chức đảng, đảng viên và khiếu nại kỷ luật đảng trong Đảng bộ. Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát, “ giám sát phải mở rộng”, “ kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” để chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện nhân tố mới để phát huy; khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh nha, xử lý nghiêm minh các vi phạm để răn đe, giáo dục…/.