Đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện

Thực hiện Văn bản số 4032/UBND-XDCB ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2017 và khai giảng năm học mới năm 2017-2018, UBND huyện yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

Xem chi tiết văn bản tại đây!